Jaarverslag 2017 afdeling Houten

Jaarverslag Fietsersbond afdeling Houten 2017

1. Bestuurssamenstelling en taakverdeling

Op de Ledenvergadering van 18 januari 2017 werden 6 van de 7 zittende bestuursleden herkozen, in de-zelfde functies. Dineke Becker moest vanwege drukke werkzaamheden helaas afscheid nemen na een tiental zeer actieve jaren bij de afdeling (onder meer als voorzitter, penningmeester, coördinator vrijwilligers).
Doesjka Hoogewoud werd in haar plaats gekozen als bestuurslid. Zij heeft zich het afgelopen jaar al zeer verdienstelijk gemaakt als coördinator bezorging/vrijwilligers. Er waren verder geen andere aanmeldingen van leden die zich voor het eerst verkiesbaar stelden, zodat de herverkiezing bij acclamatie kon geschieden.

De samenstelling en taakverdeling van het bestuur in 2017 was als volgt :
• JanPeter Westein, voorzitter, communicatie en publiciteit
• Johan Jol, secretaris, contacten gemeente
• Arjen de Boer, penningmeester/algemeen adjunct,
• Jannie den Engelsman, communicatie
• Doesjka Hoogewoud, coördinator vrijwilligers
• Jan Krijger, contacten gemeente en provincie, fietsinfra, buitengebied
• Dick Veldkamp, projecten bewegwijzering, fietsverlichtingsacties

Het algemeen bestuur kwam in 2017 zeven keer bij elkaar. De bestuursvergaderingen werden inhoudelijk voorbereid door het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester.

2 Vertegenwoordiging bij gemeente en politiek

Periodiek overleg wethouder – FBH
In 2017 heeft er vijf maal (15 februari, 29 juni, 17 augustus, 6 oktober, 30 oktober) constructief overleg plaatsgevonden met verkeers¬wethouder Kees van Dalen. Het centrale gespreksonderwerp van het afgelo-pen jaar was de opstelling van de Fietsagenda 2025 mede als uitwerking van de werkconferentie Houten Fietst! van 6 september 2016. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een Ambitiedocument Houten Fietst! dat eind 2017 naar het College is gestuurd. In dit document is de gezamenlijke ambitie opgenomen om het fietsgebruik in Houten substantieel te verhogen (bijv. de verplaatsingen <7,5 km van 37% naar 45% in 2022 en 50% in 2025). De bestaande fietsinfrastructuur zal een kwaliteitsslag ondergaan (realiseren van zgn. missing links, verbetering (groot) onderhoud, Houten E-bikeproof), een updating van Fietsnet en meer aandacht voor de fietsroutes in het buitengebied van Houten. Voorts zal ook het imago van Houten als Fietsstad (al dan niet ook echt verkozen) een kwaliteitsslag ondergaan door diverse fietsinnovaties ((proef-tuin!) en de invoering van een voor iedereen herkenbaar fietslogo. Naar alle waarschijnlijk zullen deze ambities en uitvoeringsplannen ook in de komende verkiezingscampagne een rol gaan spelen. Al bij al is na jaren lange druk van onze afdeling om het fietsen (en fietsgebruik) hoger op de gemeentelijke agenda te krijgen een forse stap voorwaarts gezet.

Het gemeentelijke Verkeersberaad, waarin behalve de Fietsersbond ook ouderen- en gehandicaptenorga-nisaties en Veilig Verkeer Nederland (VVN) zitting hebben, heeft in 2017 tweemaal plaatsgevonden (7 februari en 12 december). Op 7 februari is in aanwezigheid van de projectleiders o.m. overleg gepleegd over o.m. het Oostrumsdijkje (fietsaansluiting met de Beusichemseweg), de Odijkseweg (inrichting fietsstraat), de Koopmanserf (idem), de Binnenweg (landbouwsluis), de Kruitmolen (meer overzicht voor fietsers), de Beusichemseweg/’t Goy (verkeersveiligheid in de dorpskern) en het verwijderen van een aantal fietsobstakels. Op 12 december jl. is o.m. gesproken over de herinrichting van het Rond en het Slingerge-bied (voldoende fietsparkeerplekken, verbreding fietspad naast de Heemlanden), het uitvoeringsprogramma E-fiets, de hoofdfietsroutes in Castellum en over de pilot om de drukte op fietspaden te meten (o.m. het Onderdoor, de Molen en bij de Vlinder).

Behalve dit reguliere overleg van het Verkeersberaad heeft op 11 mei met dezelfde gesprekspartners een verdiepend overleg plaatsgevonden over het fietsnetwerk in Houten. Ook adviesbureau SOAB en mede-werkers van de Proeftuin Duurzame mobiliteit waren hierbij uitgenodigd. Aanleiding hiervoor was de am-bitie van Houten om E bikestad 2020 te worden en het feit dat er nog maar weinig was gebeurd met de E bikescan die door FBH was uitgevoerd. Afgesproken werd het College te verzoeken om op korte termijn een Uitvoeringsplan te maken. Inmiddels is dit onderwerp ook opgenomen in het Ambitiedocument.

Verder is regelmatig ambtelijk overleg gevoerd tussen Fietsersbond en gemeente over een aantal onder-werpen die het fietsbeleid betreffen, zoals:
• Onderhoud en verbetering fietsinfrastructuur (Beusichemseweg/’t Goy; Binnenweg; fietsstraat Odijkseweg; Rietplas; belijning parallelweg Schalkwijkseweg)
• Ontwikkeling Fietsnet
• Voorbereiden besprekingen met de wethouder over de Fietsagenda 2025 cq. Ambitiedocument

Inspraak:
• FBH heeft commentaar geleverd op het ontwerp voor de herinrichting van de Odijkseweg
• FBH heeft reactie gegeven op het revitaliseringsplan van Altera voor de herinrichting van de openbare ruimte van ’t Rond en directe omgeving.
• FBH heeft voorstellen gedaan met betrekking tot de verkeerssituatie ’t Goy/Beusichemseweg
• FBH heeft deelgenomen aan meerdere Ateliers inzake de Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk
• FBH heeft een kritische reactie gegeven op de toekomstige verkeersdrukte bij evenementen in Hons-wijk
• FBH heeft deelgenomen aan inspraakavond over Kernrandvisie Oud-Wulven
• FBH heeft overleg gepleegd met de gemeente over de fietsbereikbaarheid van nieuwe recreatieve voorzieningen (gepland) in het bos Nieuw Wulven
• FBH heeft deelgenomen aan de workshop Ik pak de auto wel! in de Proeftuinparade georganiseerd door de gemeente..

Houten weer Fietsstad?
In december 2017 werd bekend dat Houten (samen met Etten-Leur, Veenendaal, Winterswijk en Zoeter-meer) is genomineerd als Fietsstad 2018. Deze nominatie vond plaats op basis van een algemene publieks-enquête die in alle Nederlandse gemeenten is uitgevoerd (45.000 respondenten), aangevuld met een aantal objectieve data over o.m. de fietsinfrastructuur. FBH heeft diverse acties ondernomen om de response vanuit onze eigen gemeente zo hoog mogelijk te laten zijn, o.m. via een aparte Nieuwsbrief, een artikel in het Groentje, meldingen op Facebook en Twitter. Voorts is er een brief aan de raadsfracties en de wethouder gestuurd. Wellicht heeft een en ander bijgedragen aan de nominatie.
Op 16 januari 2018 zal bekend worden of Houten in de prijzen is gevallen. In elk geval maakt deze nominatie al duidelijk dat onze gemeente op het gebied van fietsen door velen positief beleefd wordt. Dit laat onverlet dat er nog het nodige op fietsgebied te wensen over blijft, zeker als het gaat om het feitelijke fietsgebruik.

3. Utrechts FietsOverleg (UFO)

Het Utrechts Fietsoverleg (UFO: de provinciale Utrechtse vertegenwoordiging van de landelijke Fietsers-bond), waarin onze afdeling een actief aandeel heeft, is in het afgelopen jaar regelmatig bij elkaar gekomen om met name de bovenlokale (regionale) fietsersbelangen (denk aan o.a.de doorgaande fietsroutes) te behartigen. Regelmatig vindt overleg plaats met de Provincie (ambtelijk, Statenleden, GS), o.m. over de uitvoering van de Fietsparagraaf uit het Mobiliteitsprogramma en Fietsvisie/actieplan Fiets. Belangrijke onderwerpen die aan de orde zijn geweest (met relevantie voor Houten):
• Ontwikkeling provinciaal Realisatieplan Fiets (uitvoering van het Mobiliteitsplan/Fietsvisie)
• Buitengebied Houten – Bunnik: voorstellen om het gebied autoluw te maken (o.m. separaat fietspad langs N410, knip Achterweg)
• Snelfietsroute Uithof – Bunnik – Houten (fietsbrug A12!)
• Doorsteek Liesboschterrein via Ravenswade (t..b.v. fietsverbinding Houten-Nieuwegein-Utrecht-west)
• F27, tussen Vianen en Utrecht, met aanhangende fietsbruggen over Lek en Amsterdam-Rijnkanaal
• Houten – Schalkwijk – Geldermalsen langs spoorbaan Utrecht –Den Bosch (spoorbrug Culemborg!!)
• Snelfietsroute Utrecht – Amersfoort (zgn. ‘’Stijlroute’’)
Op 11 november vond in Amersfoort een uitwisselingsbijeenkomst plaats waar alle Utrechtse FB afdelin-gen waren uitgenodigd. Hier werd terug gerapporteerd wat het afgelopen jaar bereikt was (onder meer de uitvoering van het Realisatieplan Fiets) en ideeën voor de toekomst uitgewisseld. FBH heeft een presenta-tie gegeven over het Fietsnetproject; veel afdelingen vertoonden grote belangstelling daarvoor!
4. Speerpunten 2017

FBH heeft het afgelopen jaar zijn activiteiten uitgevoerd aan de hand van een vastgesteld Jaarplan. Voor een groot deel zijn de gestelde doelstellingen gehaald of zijn we op de goede weg.
• Het speerpunt Stimuleren Fietsgebruik is het afgelopen jaar in een stroomversnelling gekomen door de opstelling van het Ambitiedocument dat na intensief overleg met wethouder en ambtenaren is opgesteld (zie ook onder 2.) . Met dit vernieuwde beleidskader kunnen we de komende jaren weer vooruit om het fietsen in Houten verder te stimuleren, samen met een aantal van andere partners. De eventuele uitverkiezing tot Fietsstad zal hier zeker ook aan bijdragen.
• Veiligheid E-bikers: in 2017 heeft opnieuw een E-bikescan plaatsgevonden, waar nu ook de 4 resterende hoofdfietsroutes van Fietsnet , alsmede een aantal andere verbindende routes, systematisch zijn gecheckt op comfort en veilig gebruik . Door de gemeente wordt op basis van deze analyses een uitvoeringsplan op gesteld met maatregelen op de korte en langere termijn om ons fietsnet E-bikeproof te maken. Onze fietspaden zullen volledig van rood asfalt worden voorzien, dus ook de nu ontbrekende stukjes. De afspraak is dat elk traject om de twee jaar zal worden gescand.
• Fietsnet: voor dit systeem bestaat ook buiten Houten steeds meer belangstelling, bijvoorbeeld bij andere gemeenten in Utrecht. Nieuwegein heeft een dergelijk systeem al gerealiseerd, en in de nieuwe uitgave van de Fietsnet- brochures zijn de aansluitingen ook goed zichtbaar gemaakt. De routes cq. lantaarnpalen in Houten hebben nieuwe stickers gekregen die minder snel gaan schilferen, evenals de NBD-borden (voorheen ANWB). In het uitvoeringsplan E-bike (zie vorig punt) is voorzien in maatre-gelen om de fietsinfra van de Fietsnet-routes verder te optimaliseren, zodat ze ook meer toekomstbe-stendig zijn.
• Verbeteren fietsinfrastructuur
De afdeling heeft richting gemeente ook het afgelopen jaar de vinger aan de pols gehouden met betrekking tot een aantal infrastructurele problemen en ook een aantal concrete adviezen gegeven. Voorbeelden zijn:
– Inrichting van de Odijkseweg als fietsstraat
– Herinrichting Beusichemseweg (in ’t Goy)
– Binnenweg
– Herinrichting ’t Rond
– Rietdijk (fietsparkeren)
– Parallelweg bij Schalkwijkseweg (belijning)

Een goede zaak is dat in het kader van het UFO-overleg (zie 3) een aantal bovenlokale knelpunten collec-tief kan worden aangepakt, zoals het buitengebied Houten – Bunnik en de fietsbrug over de Lek bij Vianen.

5. Activiteiten

In 2017 is FB Houten actief betrokken geweest bij de volgende “externe” activiteiten:

a. Evenement “Trappen en Happen” op het Rond
Op 27 augustus vond onder auspiciën van Altera en de Winkeliersvereniging ’t Rond een evenement plaats onder de noemer Trappen en Happen, waarin allerlei optredens en stunts plaatsvonden met de fiets en ook lekkere hapjes te krijgen waren. Ook FB Houten kon daar de beschikking krijgen over een kraam om de bezoekers te informeren over onze activiteiten en leden te werven. Bovendien werd aangesloten bij een landelijke actie van de Fietsersbond “”Maak je fiets sneller”! en werd de mogelijkheid geboden om de banden van de bezoekende fietsers op te pompen, waar zeer druk gebruik van werd gemaakt.

b. Activiteitenmarkt
De FB Houten heeft deelgenomen aan de activiteitenmarkt op 2 september 2017 op ‘t Rond. Bij deze gele-genheid bezoekers gevraagd naar hun fietsgedrag (via gekleurde fiches in emmertjes): dit leverde ons veel info in over de redenen waarom en wanneer Houtenaren de fiets al dan niet nemen. Ook werd informatie verzameld over de voornaamste knelpunten in ons fietsnetwerk. Verder konden nog banden opgepompt worden en werden fietsloten uitgedeeld als men bereid was lid te worden . Dit leverde een 4-tal nieuwe leden op.

c. Fietsverlichtingsactie
FBH heeft op 7 oktober weer een fietsverlichtingsreparatie-actie georganiseerd op het Rond. Hiervoor wa-ren 8 monteurs ingeschakeld. De belangstelling voor deze dag viel wat tegen (ca 60 fietsen zijn gerepareerd) in verband met het slechte weer. Voor het eerst deed op verzoek ook Fairtrade mee met een eigen voorlichtingskraam.

6. Communicatie, publiciteit

In 2017 is driemaal een Stap Op uitgebracht, in april, augustus en december. Een vijftiental leden van de FB Houten heeft voor de verspreiding gezorgd.

Daarnaast is vijf maal een digitale Nieuwsbrief uitgebracht, resp. over de Fietsstadsverkiezing, de Activitei-tenmarkt, de fietsverlichtingsactie , de aankondiging van de ALV en de Nominatie Fietsstad.

De Fietsersbond heeft in 2017 diverse malen de regionale kranten gehaald, onder meer over . Verder heeft de Fietsersbond meegewerkt aan een Duits radioprogramma over fietsstad Houten.

7. Verkiezingscampagne gemeenteraad

In juni kregen alle gemeenteraadsfracties een document toegestuurd waar in onze visie op het fietsbeleid in onze gemeente was samen gevat. Ons aanbod om onze ideeën ook in de fractie te komen toelichten werd meestal niet aangenomen. Alleen ITH nam de handschoen aan en zij verklaarden zich ook bereid om een fietsparagraaf in het verkiezingsprogramma, met enige ondersteuning van ons, op te nemen. Ook D’66 toonde belangstelling en kreeg nog de beschikking over extra informatie. Begin 2018 zal FB Houten een analyse maken van de verkiezingsprogramma’s (check op fietsitems) en op basis daarvan zal een Fietskieswijzer worden opgesteld die ook gepubliceerd zal worden

8. Ledenbestand en ledenwerving
Dit jaar is het aantal leden van de afdeling gestegen van 240 naar 247 leden. Hiermee is de neerwaartse lijn van de afgelopen paar jaar gelukkig weer wat omgebogen. De wervingsacties tijdens de externe activi-teiten zullen daar ongetwijfeld aan bij hebben gedragen.
Tijdens het afgelopen jaar is ook via StapOp aandacht besteed aan het winnen van nieuwe leden, o.m. door te wijzen op het cadeaulidmaatschap. Verder heeft ons nieuwe bestuurslid Doesjka Hoogervorst een zogenaamde Flexpool gestart om leden te bewegen actief te worden voor de afdeling, voor welke klus dan ook. Het lijkt er op dat deze actie haar vruchten begint af te werpen.

10. Klachten/meldingen 2017

Er zijn in 2017 13 meldingen en klachten over fietsonveiligheid e.d. binnen gekomen bij FBH Zie onder-staand schema:

NR Datum Klacht Indiener Actie
1 12-1 Fietsparkeerplekken Castellum oneigenlijk gebruikt (om 7.00 uur al vol…) Diana Dam Reactie via gemeente/VB
2 17-1 Parkeren fietsen Binnentuin (Kooikersplas) Via Petra van I. Jan reageert
3 27-1 Fietsbereikbaarheid horeca Nieuw Wulven Ben Hermans Aangekaart bij gemeente; naar oplossing wordt gezocht
4 12-2 Teveel auto’s op de fietspaden, teveel paaltjes weg Taco de Waal Reactie secr.
5 11-3 Fietsroute Houten _Utrecht onveilig Martin de Haan Klacht wordt onderzocht
6 14-4 Sluipverkeer OudWulfseweg Paul Dobbelaar Reactie secr.
7 23-4 Belijning parallelweg Schalkwijkseweg ont-breekt Edwin Hagelen Aangekaart bij gemeente, belij-ning aangebracht
8
9. 3-5 Gevaarlijk wegdek Binnenweg G.Sprik Ingebracht bij gemeente; oplos-sing wordt gezocht
10. 6-5 Fietspad Merwedekanaal gevaarlijke bocht H.W. Riksen Aangekaart FB Nieuwegein / Reactie Jan 16-5
11 25-7 Paaltje Wagenhoeve; slechtwegdek doorsteek de Poort J.A. Bos Reactie secr
12 14-12 Bromfietsdrempel te groot obstakel? Clarion Wegerif Reactie Cor van A.
13 21-12 Fietspaden in Nieuw Wulven niet gestrooid Jan van der Valk Reactie secr.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.